Archív článkov


Spoločné Veľkonočné bohoslužby

Spoločné Veľkonočné bohoslužby (EL ŠADDAJ + ECM SEREĎ + ECM TRNAVA, zbor VÍŤAZSTVO)

24.3.2016 – ZELENÝ ŠTVRTOK – Večera Pánova o 18,00 hod. DK Pezinok
25.3.2016 – BOHOSLUŽBY v hoteli TEVEL Sládkovičovo o 10,00 so spoločným obedom a celodenným programom
27.3.2016 – BOHOSLUŽBY v ECM Sereď + ECM Trnava o 10,00 hod.
27.3.2016 – BOHOSLUŽBY EL ŠADDAJ Sládkovičovo o 18,00 hod.
28.3.2016 – Veľkonočný Pondelok – BOHOSLUŽBY o 10,00 hod. – DK SEREĎ

Vianoce

Je neuveriteľné ako čas rýchle letí a Vianoce opäť klopú na dvere.

Začína sa čas Adventu, čiže očakávania. Očakávame na čo, či na koho? To je otázka na ktorú by mal vedieť odpovedať každý z nás. Čakáme na rušnú atmosféru Vianoc, na zaužívané tradície, na darčeky? Áno sú to zvyky pekné ak chceme urobiť niekomu chvíľkovú radosť.

Ale Vianoce sú úplne o niečom inom. Žiadne darčeky nemôžu nahradiť dar, ktorý nám ponúka Boh. Tým opravdivým darom Božím je sám Pán Ježiš, ktorý ponúka sám seba. Tu nejde o telesné dary, ktoré sú dočasné, chvíľkové, pominuteľné. On je darom večného života. Len v ňom máme večný život.

V tomto uponáhľanom svete, kde je denne veľké množstvo správ, žiaľ aj zlých, správa o Pánovi Ježišovi je tou najlepšou pre nás. „Lebo narodil sa Vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. Luk.: 2,11. Je to naozaj radostná zvesť pre všetkých ľudí na zemi bez rozdielu.

„Lebo ľud, ktorý chodil vo tme uzrel veľké svetlo a nad tými, ktorý bývali v zemi tône smrti zaskveje sa svetlo.: Iz.: 9,2

Tým svetlom je Pán Ježiš, ktorý klope na dvere nášho srdca aj dnes. Otvorme mu nech vojde Kráľ slávy, aby mohol u Teba žiť a pôsobiť.

Buďme vďační za darovanú a nezaslúženú milosť, ktorú nám ponúka aj dnes. Naša viera v Neho by mala byť tou najlepšou odpoveďou.

Prajeme všetkým Požehnané Vianočné sviatky.

Mládežnícky deň športu

Fotogaléria z akcie

V Sládkovičove dňa 13.6.2015/ od 13 hod. – 18 hod.
HOTEL TEVEL

POZVÁNKA

“A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu.”

1. Ep. Sv. Pavla Korinťanom 10/31

Milý brat, milá sestra,

tento dátum i čas si rezervuj a príď medzi nás.
Nemaj žiaden strach či stres, i keď nešportuješ.
Prichystali sme vyberané dobroty, maškrtky, mäsové i múčne, každý si príde na svoje.
Okrem toho sa aj zahráme rôzne hry.
Malí aj starší, pohybovo zdatní, ale aj nešportovci budú mať čo robiť.
K dispozícii máme futbalové ihrisko a tenisové kurty, lopty, laná, vrecia.
Určite vymyslíme zaujímavé súťaže.

Vítaná bude gitara, bongo, prípadne iný ľahko nositeľný nástroj, lebo ani tu nebude chýbať chvála nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Zoslanie Svätého Ducha – Letnice

Už o pár dní si budeme pripomínať radostnú správu pre kresťanov, sviatok zoslania Svätého Ducha.

Skutky 1 / 4,5

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.

Ako prijať svätého ducha?

Len Ježiš Ti dá Svätého Ducha, nikto iný. Musíš prísť teda k nemu. Dobrá správa je, že on Ti chce dať Svätého Ducha omnoho radšej ako ho ty chceš a omnoho radšej ako dáva otec chlieb svojim deťom Ev. Sv. Lukáša 11/ 11-13.

Život v Duchu Svätom.

Ak si kresťan musíš žiť v Duchu. Stal si sa chrámom Božím. To znamená, že Duch nie je len v tebe, ale aj všade okolo teba. Iba skrze Svätého Ducha môžeš spoznávať čo všetko Ti Boh daroval v Kristu Ježišovi.

Ovocie Svätého Ducha – Ep. Sv. Pavla Galaťanov 5/22 – 26.

„Preto ak je niekto v Kristu je nové stvorenie…..“ II. Ep. Sv. Pavla Korinťanom 5/17. On v nás tvorí nový charakter, čo je ovocie Ducha Svätého.

Ovocie Ducha Svätého je:

Láska – „ Láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ – Ep. Sv. Pavla Rimanom 5/5.
Radosť – Náš Spasiteľ bol pomazaný olejom radosti. Táto radosť je nákazlivá. Usiluje sa o to, aby aj druhých ľudí urobila radostných.
Pokoj – Srdce v ktorom je rozliata Božia láska je plné nevysloviteľnej radosti a ovláda ho Pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum a stráži naše srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi. Ep. Sv. Pavla Filipänom 4/7.
Láskavosť – Keď Svätý Duch ovládne naše srdce nie je nám zaťažko byť zdvorilým. Láskavé slová nám nebudú chýbať.
Dobrota – Umožnime Svätému Duchu, aby prenikol naše srdce.
Vernosť, tichosť, sebaovládanie – Prijali sme požehnanie Letníc. Ľudia sa budú môcť spoľahnúť na naše slovo. Nebudeme nikoho ohovárať. V žiadnom prípade sa nebudeme povyšovať jeden nad druhého. Svätý Duch premieňa tvoj charakter a vedie ťa k dôležitej veci a to je disciplína vo vzťahu k Bohu a k ľuďom.

Kresťan vo svojom živote potrebuje, aby sa prítomnosť Svätého Ducha neustále rozhojňovala. To sa deje, ale len vtedy ak znova túži po Svätom Duchu, vyznáva, že ho potrebuje a volá ho do svojho života, aby ho pomazal. Lebo Svätý Duch je tešiteľ a presnejšie povedané tvoj advokát, ktorý stále oroduje za teba. Mať v sebe Svätého Ducha , žiť v ňom je to najcennejšie čo môžeš vo svojom živote mať a dosiahnuť. Až vtedy je v tebe dovršovaná spása. Duch Svätý je byť s tebou a chce v tebe pôsobiť. On je ten dych Boží, ktorý prináša Božiu blízkosť.

Nezabúdaj, že toto obdobie v ktorom žijeme je obdobím vyliatia Ducha Svätého. A Ježiš, ale aj cirkev kde žiješ a pôsobíš od teba vyžadujú, aby si bol plný Svätého Ducha ba ešte viac, aby si pretekal Svätým Duchom.

Zdroj: MELIŠKA, Ondrej. 2007. On, Ježiš Kristus je naším pokojom. Sládkovičovo: EL – SADDAI, 2007. ISBN 978-80-8056-590-9.

Veľkonočný pozdrav

S jarou sa blížia aj Veľkonočné sviatky. Každý sa na ne snaží pripraviť iným spôsobom. Chceme, aby mali všetci pohodu a pokoj. A v tom zápale príprav akosi zabúdame na pravý zmysel Veľkej noci.

Veľkonočné sviatky sú totiž jadrom kresťanstva.

Pán Ježiš Kristus bol obetovaný ako veľkonočný Baránok za hriechy celého sveta. Za hriechy každého človeka a aj tie tvoje a moje.

Na golgotskom kríži trpel za moje viny. Všetko príkorie a ľudskú zlobu znášal z lásky k ľuďom, lebo ich túžil zachrániť a priviesť do Božieho kráľovstva. Jeho poslanie sa však na kríži neskončilo.

Smrť nemala posledné slovo. Nebeský Otec ho vzkriesil z mŕtvych a uviedol do svojej slávy. Svedectvo o týchto udalostiach nám podávajú jeho učeníci, pretože sa oni ako jedni z prvých stretli so vzkrieseným Pánom Ježišom.

Na nás je, aby sme s vierou prijali jeho obeť a vzkriesenie. K dielu spasenia už my sami nemusíme nič pridávať. Stačí keď povieme Pánovi Ježišovi svoje áno a ďakujem.

Evanjelium je dobrá správa o smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista. To je to najlepšie posolstvo, ktoré môžeme priniesť ľuďom.

Všetkým, ktorí sa začítajú do týchto viet prajeme, aby prežili požehnaný Veľkonočný čas.

Siedmy február 2015

Je to deň, ktorý sa zapíše do dejín slovenského národa. Tak, ako slnko, voda a vzduch ani po stáročiach nestratili na význame a nestali sa zastaranými, nemodernými alebo nepotrebnými, tak ani manželstvo, rodina, život a zdravie – fyzické, duševné aj duchovné, neprestávajú patriť medzi najvyššie hodnoty ľudskej spoločnosti a sú taktiež nadčasové a stále vysoko aktuálne. Žiaľ, že človek svojimi zásahmi do prírody znečisťuje vody, ovzdušie a celé životné prostredie. Vo fyzikálnej oblasti je to viditeľné, ale znečisťovanie v oblastiach psychických, mravných a duchovných, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov je už vnímané menej, pretože sa deje vo svete myšlienok, hodnôt, postojov a motívov. Tie sú neviditeľné ale prejavujú sa činmi a správaním. Do tejto kategórie patrí aj manželstvo, rodina, samotný život a zdravie, ktoré sú teraz terčom ohrozenia. Zvážme niektoré dôkazy a skutočnosti:

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že nátlak lobistov (od ktorých sa niektorí homosexuáli sami dištancujú), sa nikdy nezastaví pri dosiahnutí registrovaných partnerstiev, ale pokračuje ďalej, až po tresty za vyslovenie vlastného názoru i keď je podľa najlepšieho svedomia a zdravého rozumu.

Európske súdy hovoria, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá, ale ak ich už raz prijmeme, všetky s tým súvisiace práva a povinnosti nám už jednoducho nadiktujú z vonku Rozhodujúce slovo potom preberie Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor. Neexistencia registrovaných partnerstiev nikoho nediskriminuje.

Najlepšou ochranou zdravia proti AIDS a všetkým pohlavným chorobám je život v usporiadanom zdravom manželstve.

Slovensko i keď je malým národom, v rámci Európy má značný vplyv a kľúčové postavenie. Okrem iného už aj svojou polohou. V súčasnosti na nás tlačí z jednej strany proces rozkladu morálky, z druhej vojna, a z tretej plány islamského štátu s cieľom ovládnuť svet. Obstáť a ubrániť sa môže iba spoločnosť s vysokou morálkou. Je to skvelá príležitosť k tomu, aby sme sa teraz zastavili a správne sa zorientovali v hodnotách a prioritách, kým nie je neskoro. Slovensko ešte má potenciál zvíťaziť.

Získavajme preto aktuálne informácie a zvažujme tak, aby sme nestratili slobodu, ktorú ešte máme, ale aby sme prispeli našim deťom, vnúčatám a celej ďalšej generácii k ich lepšej budúcnosti. V oblasti spoločensky najvyšších  hodnôt, medzi ktoré patrí život, zdravie a sloboda to znamená zúčastniť sa referenda 7. februára, povedať 3 krát áno a motivovať k tomu aj svoje okolie.

Ako sa dá zapojiť? Ako dobrovoľník v akcii, ako organizácia pripojením sa k Aliancii za rodinu, ako podporovateľ, ktorý dostáva a šíri informácie, ako inšpirátor, posielaním dobrých nápadov, ako darca finančnou, alebo materiálnou podporou, alebo podporou službami. Kontakty sú na hlavnej internetovej stránke Aliancie za rodinu.

Slovensko za život!

Novoročný príhovor:

Rok 2014 je už za nami. Už sa nikdy nevráti. A my to berieme ako samozrejmosť, veď v podstate sa nič nestalo bude rok Nový, ďalší.

Lenže čas, ktorý nám daroval náš dobrý nebeský Otec je už nenávratne preč.

Čas je vzácny a drahý preto, lebo sa nedá ani vrátiť ani zastaviť. Záleží len na nás ako ten vzácny dar využijeme. V Knihe Kazateľ sa píše: „ Všetko má svoj čas“. Napriek tejto pravde čím ďalej tým viac hovoríme že: Nemáme čas. Nemáme čas na Boha, nemáme čas na rodinu, nemáme čas už ani sami na seba. Prečo? Lebo sme dovolili, aby nás okradli veci nepotrebné, nedôležité a nepodstatné.

Uplynulý rok sme mali veľa možností a príležitostí ako darovaný čas využiť. Môžeme povedať, že to bol čas milosti Božej a Božieho požehnania? Alebo čas premárnených príležitostí?

Božie Slovo nám hovorí, že máme vykupovať čas, lebo časy sú zlé. Že máme jednať múdre a rozumne podľa Božej vôle. To znamená podľa Božieho slova. V Knihe Príslovia sa píše: „ Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“

Dnes sa píše rok 2015. Je to rok nových príležitostí a novej nádeje, aj keď ešte nevieme čo nás čaká.

Čo bude prioritou v našom živote teraz? Čomu, alebo komu dáme prednosť v tomto roku? Bohu?, alebo mamone? (hmotným veciam).

Písmo Sväté nám hovorí: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko Vám bude pridané .“ Veríš tomu? Ak áno, tak podľa toho vo svojom živote konaj.

Všetkým čitateľom prajeme požehnaný Nový rok 2015.